پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  جستجو


آخرین مطالب


 ۲-۹-۲ تحقیقات ‌در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران

تسای و هیوو[۳۰] (۲۰۰۹)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار ناخوشایند در صنعت توریسم پرداخته‌اند. آنان سه بعد هوش اجتماعی که عبارتند از آگاهی اجتماعی، مهارت اجتماعی و پردازش اطلاعات را با سه بعد رفتار ناخوشایند که عبارتند از مطابقت عقایق، خودشناسی و تبعیض را بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع که هوش اجتماعی افراد و میزان مقدرت تطابق آن ها با محیط پیرامون، نقش قابل توجه ای در شکل گیری رفتار دارد.

باربارا و کارنکوت[۳۱] (۲۰۰۳) طی تحقیقی باموضوع ” رتبطه هوش اجتماعی با جنسیت و سن” به بررسی متغیرهای هوش اجتماعی و رابطه آن با جنسیت و سن پرداخته‌اند. این دو بر اساس سه آزمون شور و هیجان، تحلیل شنیده ها و تحلیل تصاویر بین ۴۱۶ زن و مرد به نتایج زیر دست یافته اند:

آزمون شور و هیجان گویای رابطه مقبت با سن افراد دارد.

آزمون تحلیل شنیده ها برای هر دو گروه زنان و مردان نتایج یکسانی را نشان می‌دهد.

آزمون تحلیل تصاویر نیز نتایج یکسانی را برای زنان و مردان نشان داده است.

۲-۹-۳ تحقیقات ‌در مورد کیفیت خدمات در ایران

طبیبی و دیگران(۱۳۹۱)، در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های بیمارستان های منتخب شهر تهران، به بررسی روابط میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان پرداخته است. در این روش از مدل کیفیت خدمات سرو کوال استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی بوده و نتیاج آن وجود رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی شده را نشان می‌دهد.

آذر و محمدلو (۱۳۸۹)، در پژوهشی علمی با عنوان طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه، روش تحقیق مرود استفاده از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیتی، پیمایشی- تحلیل می‌باشد. این پژوهش رابطه بین شرکت و مشتریان را در کنار رابطه شرکت با تامین کنندگانش را بررسی می‌کند و از این رو رابطه را کیفیت خدمات دو سویه نام گذاری کرده‌اند. و نتایج آن بیان می‌کند که: در جهت بهبود و ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین، علاوه بر توجه به وظایف وقابلیت های تأمین کننده، باید نقش شرکت مرکزی را ‌در تامین انتظارات تأمین کننده جدی گرفته شود.

۲-۹-۴ تحقیقات ‌در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران

در تحقیقی با عنوان “مدل تلفیقی برای ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق رضایت سنجی ادواری مشتریان” که توسط اگراجنسک[۳۲] (۲۰۰۰) صورت گرفته است رابطه بین رضایت مشتریان و کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال سنجیده شده است. نتایج کاربردی تحقیق حاکی از آن است در جهت ارتقاء سطح رضایت، استفاده از نظرسنجی الکترونیکی مستمر از ذینفعان، خودکارسازی روال های ارائه خدمات، ردیابی خدمات الکترونیک ارائه شده به مشتریان در جهت صحت خدمات لازم است.

در تحقیقی که توسط ابولی و مازولا[۳۳] (۲۰۰۷)، با موضوع بررسی رابطه کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و رضایت مندی مشتریان، به بررسی میزان کیفیت خدمات ارائه شده از سوی تامین کنندگان وسایل حمل و نقل عمومی و رضایت مشتریان پرداخته شده است. این تحقیق موردی بر اساس یک مدل کاربردی سه متغیر سهولت و راحتی، توسعه شبکه های زیرساخت و برنامه ریزی ارائه خدمات مورد آزمون قرار گرفته است که پس از مطالعه مؤلفه‌ های این تحقیق میزان رضایت مشتریان سنجیده شده است.

۲-۱۰- چهارچوب نظری تحقیق

روان شناسان تکاملی معتقدند که مغز اجتماعی در نتیجه هوش اجتماعی به تدریج در جریان تلاش برای پیشبرد امور اجتماعی در ‌گروه‌های نخستی شکل گرفت. وظایف اساسی مغز اجتماعی – هماهنگی روابط متقابل، انواع همدلی، شناخت اجتماعی، مهارت همکاری متقابل، و دلسوزی برای دیگران و … همگی مسیر و خطوط هوش اجتماعی را مشخص می‌کنند. مسیر و چهارچوب تکامل را وا می‌دارد که از نو راجع به مکان هوش اجتماعی در طبقه بندی توانایی‌های انسانی بیندیشیم و بفهمیم که هوش می‌تواند شامل قابلیت های غیرشناختی باشد (گلمن۱۳۹۱، ۵۶۵).

زمانی که به ادراک کاملی از هوش اجتماعی برسیم می‌توانیم محیط اطراف خود را بررسی کنیم و در پی تحلیل آن پاسخی مناسب بروز دهیم. به عنوان مثال تنها با استعداد پرستاری حساس که با نگاه و دستان محبت آمیز با نوازش کودک بیمار او را آرام می‌کند (آلبرخت ۲۰۰۶، ۱۰).

در این تحقیق مدل هوش اجتماعی دنیل گلمن که توسط رضایی و دیگران (۱۳۸۹) استفاده شده است. به کار گرفته می شود که به شرح زیر است:

  1. پردازش اطلاعات اجتماعی: توانایی درک مفهوم و پیش‌بینی رفتار و احساسات دیگران

  1. مهارت های اجتماعی: توانایی فرد جهت نفوذ بر هیجانات فرد دیگر

 1. آگاهی اجتماعی: درک مناسب از نگرانی ها و احساسات دیگران از ارکان موفقیت در فعالیت های اجتماعی (رضایی ۱۳۸۹، ۹۵).

همچنین مؤلفه‌ های سنجش کیفیت خدمات عبارتند از:

  1. ملموس بودن

  1. قابل اعتماد بودن

  1. قابلیت پاسخ گویی

  1. اطمینان داشتن

 1. همدلی (ایران زاده و دیگران ۱۳۸۸، ۴۸).

۲-۱۱- مدل مفهومی تحقیق

متغیر پیش بین

هوش اجتماعی

پردازش اطلاعات اجتماعی

مهارت اجتماعی

آگاهی اجتماعی

متغیر ملاک

کیفیت خدمات

ملموس بودن

قابلیت اعتماد

‌پاسخ‌گویی‌

اطمینان داشتن

همدلی

۲-۱۲- مدل تحلیلی تحقیق

۲-۱۳- خلاصه

هوش اجتماعی به عنوان راهنمایی در برخورد با موقعیت ها باعث کاهش تنش ها و شده و در بسیاری از مواقع رفتارهای نا به هنجار را کاهش می‌دهد. با کنترل رفتار های خویش آدمی قادر است تا در هر شرایط تصمیم مناسبی را اخذ نماید و نتایج وخیم تصمیمات نادرست را کاهش دهد. تصمیم و عملکرد نا مناسب به ویژه در مکان هایی که بروز خطا اثرات جبران ناپذیری می‌گذارد می‌تواند می‌تواند تشدید کننده تضاد باشد. بیمارستان ها همان مکان هایی هستند که بروز خطا اثرات جبران ناپذیری به دنبال دارد. بدون شک تصمیمات درست کیفیت خدمات را به دنبال داشته و در پی آن رضایت مندی حاصل می‌گردد. در این فصل ضمن تعاریف هوش اجتماعی و کیفیت خدمات، چهارچوب نظری، مروری بر تحقیقات گذشته و مدل مفهومی بیان شدند.

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

انتخاب روش تحقیق وابسته به موضوع تحقیق و اهداف تحقیق می‌باشد. یک روش تحقیق علمی می‌تواند نتایج خوبی را بر جای گذارد و به پژوهش اعتبار دهد. در فصل سوم تحت عنوان روش تحقیق جامعه آماری، روش انجام پژوهش، روش جمع‌ آوری اطلاعات، ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق مشخص گردیده است.

۳-۲- فرایند تحقیق

فرایند تحقیق در این پژوهش به شرح زیر است:

مطالعات مقدماتی

تشکیل گروه دلفی و برقراری ارتباط با آن

طراحی مدل اولیه تحقیق جهت انجام کار

تعیین ابزار جمع‌ آوری داده ها و طراحی سوالات

تعیین روایی و اعتبار ابزار جمع‌ آوری داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 11:24:00 ق.ظ ]
ایز و اوزن[۸۴](۲۰۱۰) در پژوهشی که بر روی دانشجویان پرستاری دانشگاه ­های ترکیه انجام دادند به بررسی رابطه بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی این دانشجویان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد و مدیریت زمان می ­تواند پیش ­بینی­کننده مناسبی برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری باشد.

نتایج مطالعه (استوارت [۸۵]و همکاران، ۲۰۱۰ ) بر روی رابطه بین مهارت­ های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آفریقایی نشان داد که رابطه آماری معناداری بین مهارت­ های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی وجود دارد.

جینهوا و همکاران،( ۲۰۰۸ ) در تحقیقی با عنوان « رابطه بین مدیریت زمان و اعتماد به نفس و انگیزه پیشرفت» که در چین انجام دادند، ۱۵۱ دانش آموز سال سوم دبیرستانی را مورد بررسی قرار دادند نتایج تحقیق آن­ها نشان می­داد که جنسیت دانش ­آموزان با میزان اعتماد به نفس آن­ها ارتباط دارد. همچنین میزان قابل توجهی تفاوت در درجه اعتماد به نفس بین دانش ­آموزان در رشته­ های انسانی و رشته­ های هنری وجود دارد. همچنین آن­ها نشان دادند که با دانستن میزان اعتماد به نفس دانش ­آموزان و مدیریت زمان در آن­ها ‌می‌توان میزان انگیزه­­ی موفقیت آن­ها را پیش ­بینی کرد.

لینگ و همکاران، (۲۰۰۶ ) نیز پژوهشی با عنوان « بررسی انگیزه پیشرفت و مدیریت زمان در میان دانش آموزان ممتاز سال دوم راهنمایی» در رابطه با انگیزه پیشرفت و مدیریت زمان انجام دادند. نتایج این تحقیق که بر روی ۱۷۵ دانش آموز چینی صورت گرفت نشان داد که فاکتور مدیریت زمان یک فاکتور مناسب برای پیش ­بینی میزان موفقیت در دانش ­آموزان است. به طوری که مدیریت زمان در احتمال موفقیت تأثیر بسزایی دارد. انگیز موفقیت نیز با مدیریت زمان رابطه­ای مستقیم دارد و همچنین سال دوم راهنمایی بهترین دوره برای آموزش مدیریت زمان به دانش ­آموزان بوده است.

گارسیا[۸۶] و پرز[۸۷] ( ۲۰۰۴ ) به بررسی و ارزیابی مهارت­ های مدیریت زمان به عنوان جنبه مهمی از یادگیری دانش آموزان پرداختند. هدف اصلی این مقاله بررسی عواملی بود که باعث موفقیت دانش آموزان مثل ویژگی­های روانی و ظرفیت­های قابل پیش ­بینی دانش ­آموزان و ساختار آموزشی می شد. با دانستن عوامل مؤثر بر موفقیت دانش ­آموزان ‌می‌توان یک معیار اندازه ­گیری در برآورد میزان توانایی دانش ­آموزان بر مدیریت زمان طراحی کرد. آن­ها در این مقاله هدف را بر روی یک گروه از دانش ­آموزان اسپانیایی قرار دادند و برای این منظور پرسشنامه­ای با عنوان میزان استفاده از مدیریت زمان در زندگی در میان ۲ گروه ۳۵۰ نفره از دانش ­آموزان دبیرستانی تقسیم کردند و با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، انطباق خوبی بین مدل­های دربرگیرنده معیارهای برنامه­ ریزی کوتاه­مدت، برنامه­ ریزی بلندمدت و رویکردهای زمانی دیگر با ویژگی­های روانی دانش ­آموزان به دست آوردند.

اندرسون و ویکزارک (۱۹۹۸) مقاله­ای ارائه دادند که در آن برنامه­ای جهت افزایش زمان حل تمرین­های منزل دانش ­آموزان معرفی می­­شود. این پروژه بر روی ۵ دانش آموز که ۱۵ ساعت در هفته علاوه بردرس کارهم می­کردندبررسی شده است وهدف اصلی این پروژه بهبود دادن وضعیت تحصیلی دانش آموزان بوده است؛ ۲ درس هندسه و علوم­تجربی در این تحقیق بررسی شد و بررسی­ های اولیه نشان داد علت اصلی نمرات پایین در دانش ­آموزان عدم انجام تکالیف خانه به طور کامل بوده و علت اصلی مشکل به عدم مدیریت صحیح زمان بر می­گردد و تداخل ساعات کاری دانش ­آموزان با ساعاتی که بایدصرف شود تا تکالیف انجام شود. با بهره گرفتن از نظرسنجی دانش ­آموزان، مصاحبه و گزارش­های روزانه آنان ‌در مورد میزان انجام تکالیف در منزل و اطلاعات معلمان به دست آمده است و مشخص شد داشتن برنامه مدیریت زمانی مناسب در انجام کار و تکالیف منزل در دانش­آموزانی که علاوه بر تحصیل کار هم ‌می‌کنند باعث افت نمرات درسی ‌می‌باشد و با ارائه یک برنامه بهبودی دانش آموزان توانستند به سطح قابل قبول برسند.

در پژوهش­های ماکان ( ۱۹۹۶ )، هال ( ۱۹۹۴ )؛ هرش ( ۱۹۸۲ ) و کینگ ( ۱۹۸۶ ) برنامه آموزشی مدیریت زمان که بر آزمودنی­ها ارائه شده، در کاهش استرس آن­ها، افزایش عملکرد تحصیلی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی تأثیر بسیاری داشته است.

تحقیقات ماکان،(۱۹۹۰ ) در خصوص ارتباط مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی و استرس دانشجویان نشان داده است که دانش­آموزانی که زمان خودراپیش­بینی وکنترل میکنندبطور معنی­دارتری عملکرد بهتر، کار و رضایت زندگی بیشتر، ابهام نقش کمتر و کار آن ها با تنش (استرس) کمتری برخوردار است.

۲-۲-۱۲-۲٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور

سواری و نوری(۱۳۹۳) در پژوهشی به مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دارای عملکرد تحصیلی بالا و پایین پرداختند. نتایج این مطالعه که بر روی دانش ­آموزان پایه سوم متوسطه انجام شده بود نشان داد بین دانش ­آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پایین از لحاظ مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

بلند ( ۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی رابطه­ میان معنویت­گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه گیلان پرداخت. یافته ­های پژوهش نشان داد هر دو متغیر معنویت­گرایی و مدیریت زمان سهم معناداری در پیش ­بینی پیشرفت تحصیلی دارند.

امیدوار، امیدوار و امیدوار،(۱۳۹۲) پژوهشی به هدف تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت دانش ­آموزان دوره­ متوسطه­ی طراحی و اجرا نمود. نتیجه این پژوهش که به شیوه­ آزمایشی انجام شد نشان داد که آموزش مدیریت زمان بر انگیزش پیشرفت و مؤلفه‌ ­های سلامت روان تأثیر دارد.

در پژوهش قنبرپور و همکاران (۲۰۱۳ ) که به هدف آموزش راهبردهای مدیریت زمان و بررسی تأثیر آن بر اضطراب وعملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم متوسطه شهرستان پاکدشت صورت گرفت یافته­ ها نشان داد که آموزش مدیریت زمان کاهش اضطراب دانش ­آموزان و افزایش عملکرد تحصیلی آن­ها را در بر دارد.

پرچ (۱۳۹۰ ) با مطاالعه مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بابل نتیجه گرفت که همبستگی نسبتاً پایین ولی معنی­داری بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان وجود دارد.

ظهوریان( ۱۳۸۹ ) در پژوهشی دریافت که بین شیوه ­های مطالعه با مدیریت زمان و همچنین بین انگیزش پیشرفت با مدیریت زمان دانش ­آموزان ارتباط معنا­داری وجودداردو در این بین شیوه ­های مطالعه تجسسی و دقیق­خوانی بیشترین تأثیر را بر انگیزش پیشرفت و همچنین بر مدیریت زمان دانش ­آموزان داشته اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:23:00 ق.ظ ]
گفتار اول: تعریف سقط جنین

سقط جنین معادل واژه های Misecarrige ,Abrotion است .اغلب این دوواژه را به جای هم به کار می‌برند، ولی درحقوق موضوعه ی انگلستان تفاوت ظریفی بین این دو وجود دارد وآن این که واژه نخست برای نابودی جنین پیش ازتحرک به کار می رود وپس ازاین دوره، ازواژه ی دوم استفاده می شود درحقوق ایران، سقط جنین به معنای افتادن جنین پیش از نمو کامل دررحم است .[۱۲]

لفظ حمل نسبت به جنین دارای معنای اخص می‌باشد؛چرا که حمل نمونه ای ‌از رشد ونم جنین می‌باشد واغلب دارای آثار حیات است ازطرفی حمل ازنظر لغوی به بچه ای گفته می شود که دررحم زن وجود پیدا می‌کند.[۱۳]

سقط جنین عبارت از کشتن یا اخراج جنین ازروی قصد ‌و اراده‌ است؛ خواه جنین دارای اثر حیات باشد یا نباشد. درتعریف دیگر سقط جنین را هرعملی می دانند که ازروی عمد ‌و اراده‌ به وسیله نوشیدن یا خوردن داروهای سقط کننده یا مانورهای مستقیم، مرگ واخراج جنین را درپی دارد، به طوری که دوران حاملگی تغییر کند.همچنین سقط جنین را منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری دانسته اند.[۱۴]

درفقه، فرزند مادام که دررحم مادر است جنین نامیده می شود مبدأ جنین ابتدای آبستنی است ‌و انتهای آن لحظه ی پیش از ولادت است .دراصطلاح پزشکی، سقط جنین اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل پیش از موعد طبیعی است .ازنظر پزشکی قانونی اگر خروج جنین پس از شش ماه وبه دست آوردن زندگی خارج از رحمی آن صورت گیرد، زایمان پیش ازموعد نامیده می شود واگر جنین توانایی زیستن نداشته باشد سقط جنین محسوب می شود[۱۵]. سقط جنین عبارت است ازاخراج عمدی، غیر طبیعی وقبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده ازبطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.

تعریف حمل: به کودکی گفته می شود که درشکم مادر است ‌و از نظر پزشکی به دوران بعد ازهفت ماهگی تا قبل ‌از تولد طفل گفته می شود.[۱۶]

لازم به ذکر توضیح است که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند، بعضی از مولفان خارجی مانند«گارو»[۱۷] سقط جنین را عبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعد حمل می دانند ‌و برعکس«گارسون»[۱۸] یکی دیگر ازحقوق دانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می کند ودکتر پادیا با توجه به مواد قانون سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته ودرتعریف آن نوشته است:

سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل ازموعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.

بدیهی است که درحال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمیتواند بازگو کننده هدف وتعریف موردنظر قانون گذار اسلامی باشد.اما قانون گذار کنونی نیز درمواد قانونی مربوطه ‌به این جرم را تعریف نکرده، بلکه ‌در هر مورد تنها به ذکر موضوع ومجازات آن اکتفا نموده است .

گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه

در این گفتار سعی می شود که مفاهیم مشابه مانند سقط جنین وقتل که خیلی به یکدیگر نزدیک هستند ‌از یکدیگر جدا کرده تا به نتیجه مطلوبی برسیم دربند اول فرق بین سقط جنین وقتل که اصلی ترین مفاهیم مشابه هستند را بررسی می نماییم .دربند دوم وضع حمل پیش ازموعد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول: سقط جنین وقتل

سقط جنین عمدی درایران قتل محسوب نمی شود اما سقط جنین زن حامله توسط دیگری مانند،دادن ادویه یا وسایل دیگر برای سقط جنین یاراهنمایی او ‌به این کار وهم چنین معاونت یا مباشرت ‌در سقط جنین توسط طبیب یا ماما ممنوع اعلام شده وبرای آن در این موارد مجازات تعیین شده است .

فرزند ناخواسته،دلیلش هرچه که باشد واقعیتی است انکار ناشدنی.این واقعیت انکار ناشدنی را برخی ابراز می‌کنند ولی برخی هم هستند که مانع ابراز آن می‌شوند.سقط جنین را به صورت ساده می توان ازبین بردن سهوی یا عمدی نطفه ای که دررحم مادر است تعریف کرد.

مجازات سقط جنین عمدی دارای روح،از دیرباز درآثار فقهی مطرح بوده است، ولی عبارت بیشتر فقیهان گذشته در این زمینه خالی ازابهام نیست وهمین امر، سبب اختلاف نظر ‌در فهم قول مشهور شده است .درحالی که مشهور فقیهان اهل سنت ومشهور فقیهان معاصر شیعه به صراحت قول به عدم جواز قصاص درقتل عمدی جنین را برگزیده اند.

قانون مجازات اسلامی نیز گرفتار ابهام است وحقوق دانان برداشت های مختلفی ازآن دارند.مهمترین دلیل طرف داران قول به قصاص این است که جنین با دمیده شدن روح درآن ، انسان می شود ومجازات کشتن ‌هر انسانی قصاص است . اما با توجه به احکام گوناگون که برای جنین ونوزاد وجود دارد، می توان ‌به این نتیجه رسید که ‌در سیر تکوین انسان، مرحله معینی وجود ‌ندارد که با ورود به آن همه احکام مربوطه به انسان ازجمله قصاص قاتل از محقق شود.

‌بنابرین‏ اصل اولی، احتیاط دردماء فقدان دلیل روشنی برقصاص وبرخی قرائن دیگر، عدم ثبوت مجازات قصاص درقتل عمدی جنین دارای روح را اقتضا می‌کند. ازسوی دیگر، درنگاه ما انسان ها جنین ازهنگام انعقاد نطفه موجودی زنده وپویاست وارتباطش با حیات بشری هرروز بیشتر می شود. ازاین رو هرچه زمان بردوران بارداری می‌گذارد برارزش ‌و حرمت او افزوده ‌و اخلال درادامه حیات وی ناپسند وجرم شمرده می شود. این نگاه انسانی ازبقراط حکیم درسوگند نامه اش که سقط عمدی جنین را در کنار قتل عمد گناه و حرم دانسته وآن را برخلاف رسالت پزشکان شمرده تا عهدنامه ژنوعالی ترین احترام رابرای زندگی بشر ازهنگام انعقاد نطفه قائل است، پیوسته درجامعه بشری وجود داشته است .

ادیان الهی ازجمله اسلام نیز که پیام آوران کرامت انسانی ازجانب پروردگار متعال اند، حق حیات برای جنین را موهبتی الهی می دانند که تعدی به آن گناه بزرگ به شمار می‌آید. مستوجب مجازات است .

درهیچ یک ‌از قوانین موضوعه کشورهای مختلف جهان، سقط جنین مصداق قتل نیست وسقط جنین عمدی، قتل تلقی نشده است درحقوق ایران، نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به مواردی درخصوص مجازات سقط جنین برمی خوریم مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ این قانون بدون توجه به منابع فقهی وتحت تاثیر قانون جزای فرانسه، سقط جنین را ‌از عنوان قتل خارج دانسته ومجازات کسی را که با ضرب ویا هرنوع اذیتی موجب سقط حمل زنی شود حبس جنایی درجه یک از۳ تا ۱۰ سال قرار داده است ولی دیوان عالی کشور درهمان دوران ، بیشتر تحت تاثیر منابع فقهی بوده وبراساس موازین شرعی آرا خودرا صادر می کرد.[۱۹]

حال به نظر بعضی ازفقها وحقوق دانان درمورد سقط جنین وقتل نگاهی می اندازیم .

سلار دیلمی: نخستین فقهی است که به صراحت به طرح مسئله قصاص قاتل جنین می پردازد وحکم به قصاص می‌دهد ، او می‌گوید :زن بارداری که جنین او کشته شده ، دوگونه است: یا جنبش کامل وتام بوده است پس قاتل آن به سبب این جنایت کشته می شود، ویا چنین نیست ودراین صورت برای جنین غیر کامل، دیه پرداخت می شود.[۲۰]

محقق حلی با الفاظ دیگر درباب دیات، همین نظر را ابراز می‌دارد: اگر زنی رابزند واوجنین خودرا بیندازد، پس جنین هنگام سقوط بمیرد، زننده قاتل است واگر قتل او عمدی باشد کشته می شود. [۲۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:23:00 ق.ظ ]
با آغاز دهه ۶۰ میلادی، ابتدا در بریتانیا با مطالعات برنز و استالکر(۱۹۶۱) و وودوارد(۱۹۶۵) و سپس در ایالات متحده با آثار تامپسون(۱۹۶۷) و لارنس و لورش(۱۹۶۹)، محققان یک رویکرد موقعیتی و اقتضایی به انطباق سازمانی را توسعه می­ دهند.آنان با در نظر گرفتن سازمان به عنوان سیستم باز، رشد و بقا سازمان را در اتخاذ ساختاری می‌دانند که متناسب با محیط است. طبق نظر آنان، هیچ توالی و ترتیب درون‌سازمانی مشخصی برای تغییر وجود ندارد، بلکه گزینه‌های پیش روی مدیریت همچنان به وسیله ضرورت‌ها و الزامات محیطی و موقعیتی محدود می‌شود.

در این رویکرد، سازمان به عنوان یک سیستم یکپاچه در نظر گرفته می‌شود که با محیط در تعامل است، واین‌که ابزاری در دست مدیران عقلانی است. در اکثر مطالعات، سازمان برحسب متغیرهای کلان ساختاری (همچون تمرکز، رسمیت و استاندارسازی) و ویژگی‌های کلان سازمانی (همچون مقیاس یا بزرگی، کارکرد یا فعالیت‌ها و سیستم‌ها) توصیف می‌شود (لارنس و لورش، ۱۹۶۹؛ پاگ و همکاران، ۱۹۷۱). نقش محیط برجسته و تاثیرگذار است؛ و عمدتاً به ‌عنوان محیط وظیفه‌ای تعریف می‌شود که سازمان‌های متنوع و گوناگون همچون تامین‌کنندگان، مشتریان، رقبا و گروه‌های تنظیم‌کننده را شامل می‌شود، و برای سازمان اهمیت دارند (تامپسون، ۱۹۶۷، صص ۲۷-۲۸). در اکثر مطالعات، محیط برحسب سطوح عدم قطعیت (یعنی درجه پیش‌بینی‌پذیری)، ثبات (یعنی فراوانی و آهنگ تغییر)، پیچیدگی (یعنی درجه ناهمگنی و تعامل) و یا تهدید (برای مثال درجه رقابت) سنجیده می‌شود (برنز و استالکر، ۱۹۶۱؛ خاندالا، ۱۹۷۳؛ لارنس و لورش، ۱۹۶۹).

مطالعات اقتضایی، صرف‌نظر از چند مطالعه موردی عمیق (برنز و استالکر، ۱۹۶۱؛ لارنس و لورش، ۱۹۶۹)، برای یافتن تعیین‌کننده های بافتی یا زمینه‌ای انواع گوناگون ساختارها از تحلیل‌های مقطعی استفاده می‌کند. برای مثال، برنز و استالکر نشان می‌دهند که محیط باثبات به ساختار بوروکراتیک متمرکز نیاز دارد (سیستم مکانیکی مدیریت)، در حالی که شرایط متلاطم و پرآشوب نیازمند ساختار نامتمرکز و منعطف است (سیستم ارگانیک مدیریت)؛ مطالعات موردی پیشرو مانند مطالعات فوق بذر شمار وسیعی از مطالعات کمی مرتبط را می‌افشاند (دونالدسون، ۱۹۹۶).

‌بنابرین‏، انواع تغییر بحث شده در رویکرد اقتضایی عمدتاًً پاسخی ساختاری به شرایط خاص می‌باشند. همچنان‌که قبلاً ذکر شد، مطالعه سیستماتیک فرایند تغییر به خودی خود بخشی از تئوری اقتضایی نیست، بلکه مفروضه پشت این مطالعات آن بود که ” مدیران سازمانی متفکران استراتژیکی هستند که می‌توانند به طور منطقی برنامه‌ریزی کنند و تغییرات افزایش‌دهنده عملکرد را هدایت نمایند” (هیرش و لانسبوری، ۱۹۹۷). واضح است که طبق نتایج برگرفته از این مطالعات، نقش مدیریت عبارت است از واکنش دادن به محیط از طریق تنظیم مداوم و تدریجی طرح سازمان (لارنس و لورش، ۱۹۶۹). هر چند فرایند تغییر سازمانی یک فرایند عمدی درک می‌شود، اما فرایند انطباق تدریجی، محدود و واکنشی است.

در ذیل چهار متغیر مشهور اقتضایی که رابینز بیان می‌کند و از میان صدها متغیر گوناگون انتخاب شده است، ارائه می‌گردد. این متغیرها به طور متداول مورد استفاده قرار می‌گیرند و تصوری برای درک معنی متغیر اقتضایی ارائه می‌کنند.

  1. اندازه سازمان: بر تعداد افراد هر سازمان دلالت دارد و تاثیر عمده ای بر نحوه عملکرد مدیران دارد، زیرا هرچه اندازه سازمان افزایش یابد ، مسئله ایجاد هماهنگی در آن نیز افزایش می‌یابد .

  1. تکراری‌بودن فن‌آوری تولید: هر سازمانی برای دسترسی به اهداف خود از نوعی فن‌آوری استفاده می‌کند که به منظور تبدیل ورودی به خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر فن‌آوری تکراری باشد، ساختارهای سازمانی، سبک‌های رهبری، و سیستم‌های کنترلی مورد نیاز سازمان با آن چه که در سازمان‌های دارای فن‌آوری‌های غیرتکراری مورد نیاز است، تفاوت دارند.

  1. عدم اطمینان محیطی: میزان عدم اطمینان ناشی از تغییرات مستمر در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فن‌آوری، و سیاسی بر فراگرد مدیریت اثر می‌گذارد. آن چه برای یک محیط پایدار و قابل پیش‌بینی مناسب عمل می‌کند، ممکن است برای یک محیط غیرقابل پیش‌بینی و در حال تحول سریع و مستمر ، کاملاً نامناسب باشد.

 1. تفاوت‌های فردی: افراد از حیث میزان تمایل به رشد، میزان بلوغ، استقلال، تحمل ابهام و انتظارت و نظایر آن باهم تفاوت دارند. این‌گونه تفاوت‌ها به‌ویژه هنگامی اهمیت می‌یابند که مدیر بخواهد با توجه به وضعیت نیروی انسانی، از میان روش‌های انگیزش، سبک‌های رهبری و طراحی‌های شغلی، گزینه‌های مناسبی را به کار گیرد.

۲-۴- ساختار زنجیره تامین

در دو دهه ۶۰ و۷۰ میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن‌زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش‌نیاز دستیابی به خواسته‌های بازار و در نتیجه کسب سهم بیشتری از بازار است. به‌همین دلیل سازمان‌ها تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می‌کردند. در دهه ۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به افزایش انعطاف‌پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه‌مند شدند. در دهه ۹۰ میلادی به‌همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در توانایی‌های شرکت کافی نیست، بلکه تامین‌کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند. توزیع‌کنندگان محصولات نیز باید با سیاست‌های توسعه بازار ‌تولید کننده، ارتباط نزدیکی داشته‌باشند. با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فن‌آوری اطلاعات در سال‌های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره با روش‌های جدید در حال انجام است.

مدیریت زنجیره تامین مجموعه‌ای از روش‌های مورد استفاده برای یکپارچگی مؤثر و کارای تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان است، به گونه‌ای که به منظور حداقل کردن هزینه های سیستم و تحقق نیازهای خدمات، کالاها به تعداد صحیح و در مکان و زمان مناسب تولید و توزیع گردند.

مدیریت زنجیره تامین هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تامین است برای دستیابی به بهترین ترکیب پاسخ گویی و کارایی برای موفقیت در بازار (تینگ چی، ۲۰۰۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:23:00 ق.ظ ]
 1. به لحاظ فنی، با نظام تک مجلسی فرایند قانونگذاری آسانتر می‌گردد، قوانین زودتر تصویب می‌شوند و تاخیرهای ناشی از نظام گهواره ای یا تصویب قانون در دو مجلس وجود نخواهد داشت. چنانچه یکی از دو مجلس به صورت مردم سالار بر گزیده شود، روشن است که تنها این مجلس اراده ی مردم صاحب حاکمیت را بیان می‌کند. اگر مجلس دوم هم ناشی از رأی‌ مردم و نحوه ی انتخاب وترکیب آن ها دقیقا همانند مجلس نخست باشد،‌وجود چنین مجلسی بیهوده خواهد بود.[۲۸]

بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی

به عقیده هواداران نظام تک مجلسی، سرشت دموکراسی و مقتضیات انتخابات همگانی، با پارلمان تک عنصری سازگارتر است چرا که مجلس یگانه تصور درست تری از تقسیم ناپذیر بودن و یکپارچگی حاکمیت را نمودار می‌سازد. مردم به یکباره در انتخابات عمومی شرکت می‌کنند و نمایندگان خود را به یک مجلس که مظهر اراده ی هموار و همگونه و نامتمایز شهروندان است، می‌فرستند. اراده ی حاکم، از این ارگان واحد، با وضع قانون و پی ریزی استراتژی سیاسی و خط مشی کشوری، ظهور می‌کند و نیازمند تصحیح و تغییر، به وسیله ی نهاد دیگری نیست. صورت پارلمان یکپارچه، تصویر صادق تری از بسیط بودن ساختار دولت_ کشور را ارائه می‌کند. بینش و برداشت رأی‌ دهندگان است که نحوه ی ترکیب اعضای پارلمان را در قالب شرایط کلی انتخاب شوندگان، تعیین می‌کند، نه شیوه های تمایز انگیز و مشروط و پیش ساخته ی قانونی که مقولات خاصی از نمایندگان را در مجلس دوم به رأی‌ دهنده تحمیل نماید. نظام تک مجلسی یعنی شاسته ترین شیوه های اعطای اختیار تصمیم گیری به شهروندان.[۲۹]

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی

ضرورت وجود دو مجلس در نظام‌های بسیط و یکپارچه (غیر فدرال) همواره مورد مناقشه حقوق‌دانان بوده و اولین توجیه کننده نظریه موجودیت دو مجلس، مرکب از اشراف و عوام، منتسکیو است که با توجه به واقعیت‌های زمان خود و نظام انگلستان بر این اصل تأکید داشت و تا حدی نظریات وی مورد قبول واقع شد. نظام دو مجلسی در نظام پارلمانی انگلستان زاییده شرایط و اوضاع خاص آن کشور بود. برخی با الهام از دیدگاه‌های فلاسفه قرن هجدهم به ویژه منتسکیو در شرایط معاصر با اصل قرار دادن «نظارت و توازن» و رویاروی قراردادن قوا در مقابل یکدیگر، به طرح این نظریه پرداختند که وجود مجلس دوم برای مهار کردن و اصلاح دیدگاه‌ها و نظریات مجلس اول ضروری می‌کند.

بدین معنی که در برابر مجلس اول که نمودار نوجویی و تحول و تحرک و دگرگون کنندگی است، مجلس دومی به وجود آید تا عقل و تدبیر و محافظه‌کاری را به همراه داشته باشد. ‌بنابرین‏ مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگی، نخبگان در برابر عوام الناس و رأی پیران در برابر بخت جوانان تلقی شد. پس طبعاً ترکیب اعضای دو مجلس باید با هم متفاوت باشد. شرایط گزینش آن ها فرق کند و نحوه توزیع اختیارات قانون‌گذاری یا سیاسی به صورتی سامان یابد که دو مجلس هم جلوی زیاده‌روی‌های یکدیگر را متقابلاً بگیرند و هم تصمیمات در سطح بهتر و فنی تری اتخاذ شود.

“دولوم” بر این عقیده است که، “مجلس واحد به تجربه نشان داده که در نهایت بر دو قوه دیگر تسلط پیدا می‌کند. برای رفع این خطر پذیرش ترتیب دو مجلسی است تا مجلس عالی قدرت و توانایی مجلس مبعوثان را محدود نماید و تعادل بین قوای حاکم از بین نرود.”[۳۰] دلیل دیگری که در حمایت از نظریه دو مجلسی بودن پارلمان ابراز شده این است که انسان‌ها مخصوصا آن ها که تحت تاثیر احساسات هستند. غالبا دچار اشتباه می‌شوند. این اشتباهات باید اصلاح شود. مجلس دوم که معمولا اعضای آن دارای تجربه و اطلاعات وسیع و سوابق خدمات سیاسی هستند می‌توانند قوانین مصوب مجلس مبعوثان را اصلاح کنند و یا اگر آن ها را مضر تشخیص می‌دهند با امتناع از تصویب جلو زیان را بگیرند.[۳۱]

با همه این اختلاف ها می توان چهار دلیل را که باعث ترجیح دو مجلس بر یک مجلس گریده است میان آنان مشترک دانست:[۳۲]

  1. اهمیت قانون و نقش آن در زندگانی فردی و اجتماعی مردم چنان است که واگذار کردن آن تنها به یک مجلس مقرون به احتیاط نیست؛

  1. هیچ دستگاهی، هیچ مقام و منصبی و هیچ شخصی در امور عمومی که مسئولیتی به عهده دارد نباید بدون نوعی نظارت، به حال خود رها شود. مجلس اول از این قاعده مستثنی نیست. مجلس دوم چه در کشورهایی که حق رد تصمیم های مجلس اول را دارند و چه در کشورهایی که تنها اختیار دارند مصوبات مجلس اول را به تعویق اندازند، هر یک به گونه ای بر مجلس اول نظارت می‌کنند؛

  1. جهات و علل لزوم یا عدم لزوم قانون تازه از دیدگاه های دیگر ورای آنچه در مجلس اول طرح گردیده در مجلس دوم عنوان شود؛

 1. در مجلس اول حزب حاکم دارای اکثریت است و ممکن است وقت کافی یا تعلق لازم به نظریات احزاب و ‌گروه‌های سیاسی دیگر به ویژه آنچه که فرا حزبی است نداشته باشد.

هریک از این وظایف چهارگانه در عمل در هر کشوری نوعی تعبیر و مجرا گردیده، که با آنچه در کشورهای دیگر از آن ها منظور دارند، یکسان نیست. یکی از نتایج دشوار این اختلاف نظرها یافتن رابطه منطقی میان وظایف نه چندان مهم مجلس دوم با موقعیت ممتازی است که از آن ها بهره مند است.

بند اول: کشورهای فدرال

در کشورهای فدرال که اقتدارات حکومت میان ایالات و حکومت مرکزی تقسیم گردیده، به حکم ضرورت دو مجلس دارند. شمار اعضاء در مجلس اول به نسبت جمعیت هر ایالت است و مجلس دوم با اینکه مظهر هویت ایالات در برابر بودن آن ها با یکدیگر است، شمار نمایندگان هر ایالت در این مجلس، و همچنین نفوذ و اعتبار سیاسی آن ها یکسان نیست. در برخی کشورها، ایالات از خرد و کلان و صرفنظر از جمعیت، وسعت خاک و وضع اقتصادی، به تساوی ‌به این مجلس نماینده می‌فرستند.[۳۳] و پاره ای جمعیت هر ایالت را ملاک قرار داده‌اند.[۳۴] گاه مجلس دوم نفوذ و اعتباری به درجات بیشتر از مجلس اول دارد.[۳۵] و زمانی با اینکه اعضاء هر دو مجلس با رأی‌ مستقیم مردم برگزیده می‌شوند، و موافقت هر دو مجلس برای تصویب لوایح و طرح ها ضروری است، مجلس دوم در درجه دوم اهمیت قرار گرفته، بدین دلیل که دولت خود را تنها در برابر مجلس اول مسئول دانسته است.[۳۶] گاه نیز با اینکه به ظاهر دو مجلسی هستند، وظایف هر یک از دو مجلسی به درستی تفکیک و مشخص نگردیده، اغلب جلسات مشترک دارند، و با هم رأی‌ می‌دهند.[۳۷]

بند دوم: کشورهای یکپارچه

فواید زیر را می‌توان برای دو مجلس در نظام‌های بسیط متذکر شد:

  1. مجلس دوم می‌تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زیاده‌رویهای مجلس اول را مهار سازد. نظام دو مجلسی می‌تواند به خوبی به بررسی و مداقه قوه مجریه بپردازد و خلأهای حکومت را برملا سازد؛

  1. وجود دو مجلس، اصل نمایندگی را در جامعه وسعت بیشتر می‌بخشد و نمایندگان می‌‌توانند از دیدگاه‌های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:23:00 ق.ظ ]