[198]. طبق بند «پ» ماده 2 کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین ­المللی: «در اجرای مفاد این کنوانسیون، جرایم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرایم سیاسی محسوب نخواهد شد. …3- تعدی به اشخاصی که از مصونیت بین ­المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلمات­ها در کشورهای متعاهد یا در کشورهای اکردیته…». [199]. Cyber Space [200]. البته در افغانستان قانونی جرایم عادی اینترنتی و رایانه­ای را نیز در قوانین پیش ­بینی ننموده­ است، با توجه به استفاده روز افزون مردم از آن، نیاز به تدوین قانونی برای جرم­انگاری و تعیین مجازات این اعمال ضروری به نظر می­آید. [201]. نوروز کارگری،«مفهوم­یابی و گونه­شناسی تروریسم»، پیشین، ص 66 و 67. [202]. سازمان ملل متحد،سلسله توافقات ،ج 1456  ش 24631. [203]. Convention  on the Prohibition  of  the Development . Production  and  Stockpiling  of Bacteriological  and Toxin  Weapons and  their Destruction,10Apr. 1972 [204]. Convetion on the Prohibition of  the Development . Production    Stockpiling and Use of  Chemical  Weapons  and  their Destruction,13Jan.1993 [205]. United  States  Code ,  Title  18 , Part  I , Chapter  1138 , Section  2332 (a) ,<www   4 . Law .Cornell .edu  /  uscode /18/Pich 113B. html [206]. Convention   on   the   Physical  Protection   of    Nuclear   Material  ,   16  October  1979 [207]. مواد، 5 و14 [208]. مواد، 8-10 [209]. ماده، 13. [210]. Director General of the International Atomic Energy Agency  P.O Box 100, Wagramer Stresses 5 /1400 Vienna, Austria [211].Director General of the International Atomic Energy Agency   P.O Box 100, Wagramer Stresses 5 / 1400 Vienna, Austria [212]. چارچوب حقوق جهانی برضد تروریزم پیشین ص 23. [213]. فقره 1 ماده 15 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی [214]. فقره 2 ماده 15همان قانون. [215]. فقره 3 ماده15 همان قانون. [216]. فقره 5 ماده 15همان قانون. [217]. International  Convention  for  Suppression  of  Terrorist  Bombing  ,15Dec,1997


lass="entry-footer">Edit“پایان نامه سازمان کنفرانس اسلامی، مبارزه با تروریسم”
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...