دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همچنین با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 654/0 محاسبه شده است. می توان نتیجه گرفت که فعالیت های ارتباطی و اطلاع رسانی در روابط عمومی ها از مهمترین وظایف آن ها قلمداد شده و در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی نقش عمده ای دارد. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباط مردمی : کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 4 به میزان 209/74 می باشد.همچنین با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 577/0 محاسبه شده است. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی:میزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 6 به میزان 393/217 می باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 692/0 محاسبه شده است. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت هایانتشارتی:درباره آزمون آماری رابطه فوق از طریق آزمون کاسکور پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده ومیزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان 286/203 می باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 787/0 محاسبه شده است. – رابطه بین دومتغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های تحقیقاتی:کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان 167/167 می باشد.همچنین با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 724/0 محاسبه شده است. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های آموزشوبرنامه ریزی:میزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان157/217 می باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 759/0 محاسبه شده است. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و کمبود کارکنان متخصص در رشته های مرتبط: میزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان 239/100 می باشد.با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار نبوده و دو متغیر فوق با هم همبستگی ندارند. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و ضعف ارتباط با عامه مردمدر روابط عمومی ها:میزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان280/75 می باشد. با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار نبوده و بین این دو متغیر همبستگی خاصی مشاهده نمی شود. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و ابهام جایگاه تشکیلاتی درسازمان:میزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان 433/53 می باشد.با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار نبوده و این دو متغیر با هم همبستگی ندارند. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فقدان همکاری های بینسازمانی:میزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان 427/51 می باشد.با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 351/0 محاسبه شده است. – رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و کمبود امکانات روابط عمومی ها:میزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان 698/94 می باشد. با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار نبوده ونمی توان گفت این دو متغیر یعنی اثربخشی و کمبود امکانات روابط عمومی با هم همبستگی دارند. جهت سهولت مقایسه و بررسی در ذیل جداول مربوط به داده های آزمون کاسکور و همبستگی پیرسون ذکر می شود. جدول شماره(25) داده های مربوط به آزمون معنی داری کاسکور پیرسون

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...