عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
مرور ادبیات و سوابق مربوطه 4
اهداف تحقیق 8
سؤالات تحقیق 8
فرضیه‏های تحقیق 8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات 8
روش تحقیق 9
خلاصه تحقیق 10
فصل اول:مفاهیم
1- مفهوم شناسی و تاریخچه جرم نشر اکاذیب رایانه ای 11
1-1- توصیف جرم نشر اکاذیب رایانه ای 11
2-1-مقایسه نشر اکاذیب رایانه ای با سنتی 12
3-1-بازشناسی مفهوم نشر اکاذیب با عناوین مشابه 14
فصل دوم : بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری15
1-2- عناصر ارتکابی جرم نشر اکاذیب رایانه ای 16
2-2-اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب 16
3-2-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد 28
4-2-جرم نشر اکاذیب به وسیله پیامک 29
5-2- مطلق بودن جرایم پیامکی 30
5-2-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری 30
6-2- انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری 31
7-2- نشر اکاذیب سایبری و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت 32
8-2-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب سایبری 35
9-2-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای 36
10-2- شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری 37
11-2- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری 38
نتیجه گیری 40
پیشنهادها 43
فهرست منابع 46


چکیده
یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد. نگارنده طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می کند . منابع قابل استفاده در این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم سایبری و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.نتایج نشان می دهد این جرم از جرایم مطلق می باشد.

واژگان کلیدی: جرم، نشر و اشاعه ، اکاذیب ،رایانه

مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری بوده است. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم سایبری این چنین اعلام داشته است: «جرم سایبری در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...