تبصره 1 ماده 14-خرید,فروش و نگهداری هر نوع کریستال تولید فرکانس,بدون اجازه وزارت پست وتلگراف وتلفن ممنوع بوده,در صورت کشف,به نفع دولت ضبط خواهد شد.  قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 بند ب تبصره 6 ماده 3-تهیه وتوزیع وتکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها ولوحهای فشرده شو نمایشگاه های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشدبه…ریال جزای نقدی وضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. ماده3:عوامل تولید، توزیع، تکثیرودارندگان آثارسمعی وبصری غیرمجازاعم ازاینکه مجوز فعالیت ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی داشته و یابدون مجوزباشند باتوجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.    قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب23/11/1373 تبصره ماده 3:کلیه کالاهای ضبط ومصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو وتلویزیونی کشوردراختیارسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرارمی گیرد. ماده 8:وارد کنندگان,تولید کنندگان وتوزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند. ماده 9:استفاده کنندگان ازتجهیزات دریافت ازماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تاسه میلیون ریال محکوم می گردند. آیین نامه اجرائی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 9/1/1374با اصلاحات بعدی ماده 10:تجهیزات موضوع قانون که به طورداوطلبانه به وزارت کشورتحویل داده می شود یاحسب موردتوسط وزارت کشورومرجع صلاحیتدار قضائی ضبط ومصادره می شود,ماهانه طی صورتجلسه ای با امضای نمایندگان وزارت کشور,مرجع ذی ربط قضائی وسازمان صدا وسیما به مراکز استانی سازمان صدا وسیما تحویل داده خواهد شد. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان مصوب 11/10/1348 ماده 29:مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش وعرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری  بدهند.  د:ضبط اموال قوانین سابق:  قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309 ماده 10:هرکس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف واتفاق به دست آورد اگرچه در ملک خود او باشد باید هرچه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد.هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می شود ونسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط یا بلا عوض به کاشف واگذار کند. ماده 14:در ضمن عملیات حفاری علمی یاتجارتی آنچه در یک محل ویک موسم کشف شود,اگر مستقیمآتوسط دولت کشف شده تماماً تعلق به دولت است واگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیائی که حیثیت تاریخی وصنعتی دارد میتواند انتخاب وتملک واز بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر راضبط کند. ماده 15:اشیائی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها وموزه های دولتی ضبط شود وفروش آنها جایز نیست وآنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست. اشیائی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می گیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط وبقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل انتقال میدهد.فروش این اموال از طرف دولت به مزائده خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...