آقای دکتر داریوش غلامزاده
 
استاد مشاور:
آقای دکتر کاوه تیمورنژاد
بهمن 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1)بیان مسأله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3) بیان اهداف تحقیق : 7
1-4- چهار چوب نظری تحقیق 7
1-5- مدل تحلیلی تحقیق 9
1-6- فرضیات تحقیق 9
1-7- جامعه آماری مورد مطالعه 10
1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری) 10
1-9- قلمرو تحقیق 10
1-10- روش تحقیق ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و .) 10
1-11-ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه و.)   11
1-12- تعاریف عملیاتی واژه ها 11
تعاریف مؤلفه های رفتارشهروندی سازمانی: 12
1 . نوع دوستی و فداکاری 12
2 . روحیه جوانمردی 12
3 . احترام و تکریم 13
4 . اطاعت و وجدان کاری 13
5 . مشارکت 13
فصل دوم 14
ادبیات تحقیق 14
بخش اول مبانی نظری تحقیق: سبک های رهبری 15
مقدمه 15
2-1-1- پیشینه رهبری و اهمیت آن: 16
2-1-2- تعاریف رهبری : 17
2-1-3- ابعاد رهبری : 18
2-1-3-1- بعد عقلایی یا شناختی رهبری 18
2-1-3-2- بعد عاطفی رهبری: 19
2 -1-3-3- بعد روحانی رهبری: 19
2-1-3-4- بعد رفتاری رهبری : 20
2-1-4- وظایف رهبری : 20
2-1-5- عوامل مؤثر در موقعیت رهبری : 20
2-1-6- تفاوت رهبری و مدیریت : 21
2-1-7- نظریه های رهبری : 23
2-1-7-1. نظریه های خصوصیات شخصی رهبری : 23
2-1-7-2. نظریه های رفتاری رهبری : 24
2-1-7-2-1. مطالعات دانشگاه میشیگان : 25
2-1-7-2-2. مطالعات رهبری ایالت اوهایو : 25
2-1-7-2-3. شبکه مدیریت : 26
2-1-7-2-4. نظریه سبک های رهبری لیکرت : 28
2-1-7-3. نظریه های اقتضایی : 30
2-1-7-3-1. نظریه اقتضایی فیدلر : 30
2-1-7-3-2. تئوری مسیر-هدف : 32
2-1-7-3-3. تئوری رهبری وضعیتی: 33
2-1-7-3-4- تئوری سه بعدی اثربخشی رهبری : 34
2-1-7-4. نظریه های نوین رهبری : 35
2-1-7-4-1- نظریه رهبری تحول آفرین : 36
2-1-7-4-2- نظریه رهبری فرهمند 37
2-1-7-4-3-نظریه اسنادی رهبری 38
بخش دوم مبانی نظری: رفتار شهروندی سازمانی 39
مقدمه 39
2-2-1- تاریخچه و تعاریف 39
2-2-2- انواع رفتار شهروندی سازمانی: 46
2-2-2-1- اطاعت سازمانی: 46
2-2-2-2-وفاداری سازمانی: 47
2-2-2-3-مشارکت سازمانی: 47
2-2-3-ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی: 48
2-2-4-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی : 49
2-2-5- عوامل تأثیر گذار بر بروز رفتار شهروندی سازمانی : 54
2-2-5-1-ویژگی های فردی کارکنان: 54
2-2-5-2-عوامل سازمانی: 55
2-2-5-3- عوامل شغلی: 56
2-2-5-4-رفتارهای رهبری: 57
2-2-6-اشکال رفتارهای کارکنان : 58
2-2-6-1- رفتارهای درون نقش: 58
2-2-6-2- رفتارهای برون نقش: 59
2-2-6-2-1-رفتارهای ضد شهروندی: 59
2-2-6-2-2- رفتار شهروندی و انصاف در زمینه های خدمات مشتری: 59
2-2-7- سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمـانی : 61
2-2-7-1- گزینش واستخدام : 61
2-2-7-2-آموزش و توسعه : 61
2-2-7-3-ارزیابی عملکرد و جبران خدمات : 62
2-2-7-4- سیستم های غیر رسمی : 62
2-3-بخش سوم: پیشینه تحقیق 64
1-تحقیقات داخلی : 64
2-تحقیقات خارجی : 65
2-4-بخش چهارم : معرفی سازمان (سازمان امور مالیاتی شهرستان خوی)   68
2-4-1- تاریخچه مالیات و دارایی در ایران : 68
2-4-2- نقش مالیات در جامعه : 70
2-4-3- تاریخچه سازمان امور مالیاتی کشور : 70
2-4-4- مدیریت امور مالیاتی شهرستان خوی : 79
مقدمه 83
3-1- روش تحقیق 83
3-2- ابزار گرد آوری اطلاعات 84
3-3-اعتبار و پایایی  ابزار سنجش 85
3-3-1- روایی تحقیق (اعتبار) : 85
3-3-2- پایایی ابزار سنجش 86
3-4-  تجزیه  و تحلیل روش های آماری 87
3-5- قلمرو تحقیق 88
3-6- متغیرهای تحقیق : 89
3-7- جامعه آماری 89
3 -8- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 89
تجزیه و تحلیل داده ها 90
4-1)آمار توصیفی 91
4-2- آمار استنباطی 97
74 99
مقدمه 110
5-1- نتایج 110
1- نتیجه گیری بر مبنای  آزمون فرض فرعی اول 110
2- نتیجه گیری بر مبنای آزمون فرض فرعی دوم 111
3- نتیجه گیری بر مبنای آزمون فرض فرعی سوم 111
4- نتیجه گیری بر مبنای آزمون فرض فرعی چهارم 111
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 111
5-2-پیشنهادات 112
5-2-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق 112

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...