فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول :کلیات 3
مقدمه 3
1-علت انتخاب موضوع 3
2-بیان مسأله 3
3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق 4
4-سؤالات تحقیق 4
5-فرضیه‏هایتحقیق 4
5-پیشینه تحقیق 4
6-مشکلات پیش روی 6
7-اهداف مشخص تحقیق 6
8-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 6
9-روش تحقیق 6
10-خلاصه تحقیق 7
فصل دوم: مفاهیم و سابقه ی فقهی موضوع
مبحث اول-تعریف عقدصلح 9
مبحث دوم-اقسام عقدصلح 10
مبحث سوم – پیشینهتاریخیصلح 11
گفتار اول– مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر فقها 11
گفتار دوم – مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر حقوقدانها 13
گفتار سوم– در حقوق اسلام 15
گفتار چهارم– در حقوق ادیان دیگر 18
بند اول : دین زرتشت 18
بند دوم: دین یهود 19
بند سوم: دین مسیح 19
بند چهارم : نظر کتاب و احادیث و فقها راجع به عقد صلح 21
فصل سوم :تحلیل حقوقی مبانی ماده 768 ق.م 27
مبحث اول :تحلیل ماده 768 28
گفتار دوم: پیشینهتصویب ماده 768 ق.م 31
گفتار سوم : مبانی ومستندات فقهی وحقوقی ماده 768 ق.م 32
.مبحث دوم: شرایط عقدصلح 34
مبحث سوم :فسخ عقدصلح 34
گفتار اول :فسخ به خیار 34
مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی 35
مبحث پنجم : کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین درعقد صلح 42
نتیجه گیری 44
پیشنهادها 48
فهرست منابع: 49

چکیده
ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.

فصل اول :کلیات

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...