استاد راهنما
 

دکتر ابراهیم عباسی
 

 
 

استاد مشاور
 

دکتر حسن رنگریز
 

 
 

 
 

تابستان  1392
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                         شماره صفحه
چکیده .1
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه3
1-2)بیان مسأله.4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
1-4) اهداف تحقیق6
1-5) سؤال تحقیق7
1-6) فرضیه‏های تحقیق 7
1-7)روش شناسی تحقیق .7
1-8)روش و ابزار گردآوری داده‌ها .9
1-9) جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 9
1-10) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی .9
1-10-1) ریسک سیستماتیک 9
1-10-2) صرف ریسک بازار 10
1-10-3) نرخ بازده بدون ریسک 10
1-10-4) اندازه شرکت .10
1-10-5) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار .10
1-10-5-1) سهام ارزشی  10
1-10-5-2) سهام رشدی .10
1-10-6) استراتژی مومنتوم 10
1-11) خلاصه فصل .11
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه13
2-2) مروری بر سیر تحول تاریخی مدیریت مالی 13
2-2-1) عقلایی بودن عوامل اقتصادی 15
2-2-1-1) عقلانیت کامل 16
2-2-1-2) منافع شخصی .16
2-2-1-3) اطلاعات کامل 16
2-2-2) نظریه پورتفوی (مارکویتز) 17
2-2-3) نظریه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) .18
2-2-4) فرضیه بازار کارا .20
2-2-4-1) کارایی اطلاعاتی .21
2-3) استثنائات بازارهای مالی (شواهدی تجربی بر عدم وجود کارایی).23
2-3-1) اثر اندازه 23
2-3-2) قدرت پیش‌بینی قیمت با نسبت‌های مالی.23
2-4) اریب‌های رفتاری24
2-4-1) فرا اطمینان .25
2-4-2) بیش‌واکنشی .27
2-5) ظهور مالی رفتاری .29
2-5-1)مالی رفتاری 29
2-5-1-1) نمایندگی 31
2-5-1-2) تکیه‌گاه و تطبیق 32
2-5-1-3) در دسترس بودن 32
2-6) مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ 33
2-6-1) عامل ریسک سیستماتیک 36
2-6-2) اندازه شرکت .38
2-6-3) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) .40
2-6-3-1) سهام رشدی .43
2-6-3-2) سهام ارزشی .43
2-6-3-3) تفاوت سهام رشدی و سهام ارزشی .43
2-7) روند حرکت سهام .45
2-7-1) استراتژی مومنتوم .45
2-7-2) استراتژی معکوس .46
2-7-3) دلایل پدیده روند حرکت 47
2-8) مدل چهار عاملی .50
2-9) مروری بر مطالعات پیشین .52
2-9-1) تحقیقات خارجی 52
2-9-2) تحقیقات داخلی .54
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه .58
3-2) نوع پژوهش .58
3-3) جامعه آماری 59
3-4) نمونه آماری .60
3-5) روش گردآوری اطلاعات 61
3-6) سؤال پژوهش 61
3-7) فرضیه‌های پژوهش 61
3-8) متغیرهای پژوهش 62
3-8-1) متغیر وابسته .62
3-8-2) متغیرهای مستقل 63
3-9) مدل پژوهش 63
3-10) مراحل محاسبه متغیرها 64
3-10-1) جمع‌آوری داده‌ها .64
3-10-1-1) بازده سهام 65
3-10-1-2) نرخ بازده دارایی بدون ریسک .66
3-10-1-3) صرف ریسک بازار .66
3-10-1-4) عامل اندازه .67
3-10-1-5) عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME) .68
3-10-1-6) عامل مومنتوم .68
3-10-2) چگونگی تشکیل پورتفوی شرکت‌های نمونه .68
3-10-2-1) تشکیل پورتفوی شرکت‌ها بر اساس اندازه 68
3-10-2-2) تشکیل پورتفوی شرکت‌ها بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) 69
3-10-2-3) تشکیل پورتفوی شرکت‌ها بر اساس عامل روند حرکت سهام (Momentum) .69
3-10-2-4) پورتفوی‌های تلفیقی برای محاسبه متغیرهای پژوهش .70
3-10-2-4-1) عامل SMB .70
3-10-2-4-2) عامل HML 72
3-10-2-4-3) عامل WML .72
3-11) نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش .73
3-12) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 75
3-12-1) تحلیل رگرسیون 75
3-12-2) آزمون معنی‌دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون P-value) .76
3-12-3) آزمون F (معناداری مدل) 77
3-12-4) ضریب تعیین .77
3-13) بررسی نقض فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک 78
3-13-1) خودهمبستگی .78
3-14) خلاصه فصل 79
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه81
4-2) آمار توصیفی داده­های مورد مطالعه.81
4-3) مدل‌های پژوهش .83
4-4) تحلیل مدل‌های پژوهش 83
4-4-1) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی BL 83
4-4-2) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی BN2 .86
4-4-3) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی BW 89
4-4-4) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی SL .91
4-4-5) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی SN2 .94
4-4-6) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی SW  97
4-4-7) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی BG .99
4-4-8) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی BN .102
4-4-9) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی BV .105
4-4-10) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی SG 108
4-4-11) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی SN 111
4-4-12) تحلیل مدل‌های پژوهش برای پرتفوی SV .113
4-5) تحلیل حساسیت 116
4-5-1) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی BL117
4-5-2) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی BN2119
4-5-3) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی BW121
4-5-4) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی SL123
4-5-5) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی SN2.125
4-5-6) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی SW127
4-5-7) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی BG.129
4-5-8) تحلیل مدل‌های 5 تا 8 برای پرتفوی BN.131

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...