ب- ازجهت آثار: شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر به غیر است حال آنکه در مسئولیت اخلاقی حتی فکر ایراد ضرر به دیگری قبل از مرحله اجرا هم یک جرم اخلاقی تلقی می گردد که باید در رفع آثار ایجاد شده از آن در وجدان تلاش کرد[8]. ج- ازجهت ضمانت اجرا: مسئولیت مدنی دارای ضمانت اجرای قانونی است یعنی هر جا که مسئولیت مدنی ایجادشود می توان جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهـرم های قانونی، مطالبه کرد. حـال آنکه مسئولیت های اخلاقی را نمی توان مبنای طرح دعوی قرار داد. بعبارت دیگر در مسئولیت مدنی، شخص در مقابل زیان دیده مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و وجدان آگاه خود مسئول می باشد. د- ازجهت هدف: هدف مسئولیت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است. درحالی که هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است[9]. ه- سایر تفاوت ها

  • قصد و نیت در اخلاق نقش محوری دارد ولی در مسئولیت مدنی چنین نیست.
  • در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی چنین نیست[10].

  گفتار دوم: تفاوت مسئولیت مدنی با جزایی مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی از این جهت که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای وجه مشترک هستند اما با مسئولیت کیفری تفاوت هایی دارد که مهمترین آن عبارتند از:

  • در مسئولیت مدنی عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است. ولی در مسئولیت کیفری، ممکن است علاوه بر شخص حقوق خصوصی، جامعه هم از عمل اضرار آمیز مرتکب آسیب ببیند.
  • هدف از مسئولیت مدنی، جبران ضرر زیان دیده یا احقاق حق اوست بنابراین افراد دیگرهم می توانند ضرر مذکور را جبران کنند. ولی هدف از مسئولیت کیفری تنبیه خطا کار، اصلاح او و تنبّه دیگران است بنابراین نمی شود مجازات توسط دیگران تحمل شود[11].
  • دایره ی شمول مسئولیت مدنی هم از مسئولیت کیفری متمایز است چرا که تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی می باشد که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.
  • مسئولیت کیفری در دادگاه کیفری و مسئولیت مدنی در دادگاه مدنی رسیدگی می شود مگر آنکه مسئولیت مدنی ناشی از جرم باشد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...