[79] سید روح اله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، (ترجمه علی اسلامی) چاپ بیست و یکم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ه.ق)، ج3، ص389 [80] سید حسن امامی، ص141 [81] محمد جعفر جعفری لنگرودی، (وسیط در ترمینولوژی حقوق)، ص657 [82] محمدباقر صدر، (اقتصادنا)، ص472 [83] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص359 [84] همان [85] همان –  زین‌الدین بن علی عاملی، (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )، ص192 [86] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص359 [87] زین‌الدین ‌بن ‌علی عاملی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، (قم: مؤسسه المعارف‌الإسلامیه،1413ه.ق.)، ج12، ص442 [88] المنجد، ذیل «حاکم» – فرهنگ فارسی معین، ذیل «حاکم» [89] جعفر بوشهری، حقوق اساسی- حکومت، چاپ دوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390ه.ش.)، ج5، ص13 [90] همان، حقوق اساسی –  مسائل، ج2، ص336 [91] سید ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ دوازدهم، (تهران: نشر میزان، 1383.ش.)، ص285 [92] ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی با اصول حقوق سیاسی(ترجمه منوچهر کیا)،چاپ سوم، (تهران: انتشارات گنجینه،1366ه.ش)، ص69 [93] سید ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، چاپ سی و پنجم، (تهران: انتشارات میزان،1388ه.ش.)، ص71 [94] سید ابوالفضل قاضی، (حقوق اساسی و نهادهای سیاسی)، ص180 [95] عباسعلی عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، (تهران: انتشارات مجد، 1387ه.ش.)، ص53 [96] محمدجعفر جعفری لنگرودی، (وسیط در ترمینولوژی حقوق)، ص261 [97] اسداله لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، (تهران: انتشارات جاودانه،جنگل، 1389ه.ش.)، ص138 [98] عباسعلی عمید زنجانی، ص54 [99] اسداله لطفی، ص139

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...